WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW 2020

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim

z dnia 31.08.2020 zwołuje na dzień  19.09.2020 ( sobota) na godz. 16.00

WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH

 I PRZEDSIĘBIORCÓW W  KAMIENIU  POMORSKIM.

Zgromadzenie odbędzie się w PSONI Koło Kamień Pomorski ul. Garncarska 4

W załączeniu przesyłamy programowy porządek obrad oraz informujemy, że w biurze Cechu wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

  • Zamknięcie rachunkowe za 2019 roku
  • Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2019 roku.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku.
  • Projekt regulaminu obrad.
  • Projekty podstawowych uchwał.

 

Z uwagi na ważność obrad Walnego Zgromadzenia proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Jednocześnie informuję, że w razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w czasie określonym wyżej z powodu braku quorum, obrady tego Zgromadzenia odbędą się w tym samym dniu o godz. 16.30 , będą one  prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

Proszę  Kolegów o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub osobiście w biurze Cechu, tel. 91 38-20-653.

Starszy  Cechu RRiP

Adam Tetela

 

 

Przypominamy o opłaceniu składki cechowej, gdyż zgodnie z zapisem w Statucie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kamieniu Pomorskim  § 13 pkt. 2 Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki, pomimo zawiadomienia do jej uiszczenia stanowi podstawę do wykreślenia z członka Cechu.

Zgodnie z § 21 pkt 3 Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, w zawiadomieniu należy przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

W załączeniu znajduje się porządek obrad do wglądu.porządek walne