Ważne zmiany dotyczące definicji rzemieślnika oraz zmian dotyczących uczniów młodocianych

Każdy pracodawca/ rzemieślnik zrzeszony w Cechu  zobowiązany jest  zgłaszać do biura Cechu wszystkie zmiany dotyczące swojej firmy ( np. zmiana siedziby,  przekształcenie f

firmy w inną formę prawną  itp..)

 

Bardzo proszę zapoznać się z istotnymi zmianami zamieszczonymi w załączniku, w którym opisane są poniższe zagadnienia:

– Definicja pracodawcy /rzemieślnika

– zdefiniowanie przedsiębiorcy jako rzemieślnika tabela nr 1

– kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu tabel nr 2

– definicja pracownika młodocianego

– podstawy prawne- podstawowe przepisy regulujące zasady zatrudnienia młodocianych pracowników   w celu przygotowania zawodowego oraz związane ze sprawozdaniem nadzoru nad przebiegiem dualnego  kształcenia zawodowego w rzemiośle

dualne