WAŻNE!!!!

WAŻNE!!!!

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej do chwili obecnej nie wydało nowych uregulowań dotyczących przebiegu praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych  odbywających przygotowanie zawodowe (praktyczną naukę zawodu) u pracodawców i jednocześnie dokształcających się w szkołach branżowych I stopnia.

W związku z powyższym, pracodawców i pozostałych pracowników młodocianych, nadal obowiązują zapisy art. 15 f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Wynika z niego, że pracodawca:

– obligatoryjnie zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie epidemii,

– zachowuje prawo do refundacji wynagrodzenie (i ubezpieczenia) za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (dotyczy to pracodawców, którzy mają zawarte już umowy o refundację).

 

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby,

które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

do 7 czerwca 2020 r.

 

Uwaga – termin ten, może ulec wydłużeniu