Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.
 Warunki:
Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

*   Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
– był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,
– nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
*   Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
*   Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
*   Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
*   Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
*   Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
*   Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
*   Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)  –Wniosek-postojowe

 

 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:
* drogą elektroniczną przez PUE ZUS
* za pośrednictwem poczty,
* osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)