Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości” 

Szanowni Państwo,

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie młodych na rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin.

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które chcą podjąć i prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy oraz spełniają poniższe warunki:

 • są w wieku 18-29 lat;
 • są osobami bez pracy – tj. biernymi lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020;
 • nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 PO WER (szerzej w Formularzu Rekrutacyjnym lub w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu),
 • nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS,
 • nie należą do grupy osób wskazanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników projektu wskazanych w § 4 pkt. 6-9. 

Celem głównym projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy przez 40 osób młodych (24 kobiety/ 16 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19, z województwa zachodniopomorskiego w terminie do 30.06.2023 r.

Główne działania realizowane w projekcie:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 4. Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacjina założenie własnej firmy
 • do 16 800 zł nettona pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

Dodatekowe materiały informacyjne dotyczące projektu przesyłam w załączniku. Szczegóły dostępne także na stronie: https://cib.szczecin.pl/zkp/

Przydatne linki:

https://www.facebook.com/CentrumInnowacyjnegoBiznesu

https://cib.szczecin.pl/zkp/

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 508 038 000