Pracodawco zrzeszony w Cechu !!!!

Pracodawco zrzeszony w Cechu !!!!

Jeżeli nie skorzystałeś jeszcze z pomocy Państwa w związku z COVID-19 Cech Rzemiosł służy pomocą w wypełnianiu i składaniu wniosków w sprawie TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. Zapraszamy do zapoznania z istniejącymi możliwościami pomocy i kontaktu z Biurem Cechu.

 

 1.  Zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres marzec-maj 2020 r.A) zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:
  •płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  •przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  •w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
  •w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,
  •zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników
  młodocianych).
  •spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu
  na liczbę zatrudnianych osób)
  B) zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy:
  •płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  •przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  •w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
  •w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,
  •zgłosili do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników
  młodocianych).
  Ważne!
  Jeżeli płatnik składek zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych, to bierze się ich pod uwagę przy
  ustalaniu liczby ubezpieczonych
  C) W wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru, w przypadku:
  •osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na
  własne ubezpieczenia (w tym korzystających z ulgi na start), jeżeli:
  -przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15
  681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
  -przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681
  zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.
  •osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.

 

 

 

2. MIKROPOŻYCZKA na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
• możliwość umorzenia pożyczki, pod WARUNKIEM prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres 3 m-cy od dnia otrzymania pożyczki
• charakter jednorazowy
• pożyczka do 5.000 zł o
• pomoc przyznawana przez starostę ze środków Funduszu Pracy,
• cel: pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej
• oprocentowanie-0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
• okres spłaty: max 12 m-cy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 m-ce od dnia
udzielenia pożyczki (może zostać przedłużony)
Przychód z tytułu umorzenia nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o pdof i pdop.

 

3. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność
Kogo dotyczy?
Osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów
szczególnych, w tym:
•osób, które korzystają z Ulgi na start
•osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
1.Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
•Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:
•jeżeli nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek
o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu
poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien
być niższy o 15 % od przychodu z marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie
postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,
•jeżeli zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
•Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
•Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na
terytorium RP.

 

4 . Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne
Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w
związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem
swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie postojowe, które zrekompensuje Ci utratę
przychodów
Kogo dotyczy?
Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).
Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
•Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
•Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń
z tych umów.
•Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś
wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

5. Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na okres 3 miesięcy
dla SAMOZATRUDNIONYCH
• wniosek składany do PUP, w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru
• przyznawane przez starostę na okres max 3 m-cy (może zostać wydłużony)
• wielkość spadku obrotów determinuje kwotę dofinansowania:
-spadek o 30%: dofinansowanie miesięcznie = 50% wynagrodznia minimalnego (1.300 zł brutto),
-spadek 50%: dofinansowanie miesięcznie = 70% wynagrodznia minimalnego (1.820 zł brutto),
-spadek 80%: dofinansowanie miesięcznie = 90% wynagrodznia minimalnego (2.340 zł brutto)
WARUNKI :
1.Spadek obrotów sprzedaży obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych m-cy
przypadających po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie, w porównaniu
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych m-cy roku poprzedniego
2.Nieznajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r.
3.Niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek, FP, FS (chyba że umowa/decyzja o
rozłożeniu na raty lub prolongacie zaległości),
4.Brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
5.Obowiązek prowadzenia działalności przez czas otrzymywania dofinansowania.

 

6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
Dla kogo?
mikro, mały i średni przedsiębiorca + OPP
1. Wnioskujesz do Urzędu Pracy. Jest to świadczenie z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia plus
składek na ubezpieczenie pracowników.
2. Brak wymogu zawierania porozumienia, obniżania wymiaru czasu pracy i wprowadzania przestoju
ekonomicznego w zakładzie oraz tym samym również brak uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia
pracownika.
3. Wielkość spadku przychodu determinuje kwotę dofinansowania:
– spadek 30%: ->dofinansowanie do 50% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami, max 50%
wynagordzenia minimalnego (1.300 zł brutto), powiększonego o składki (233,09 zł);
maksymalna pomoc: 1.533,09 zł / pracownik,
– spadek 50%-> dofinansowanie do 70% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami, max 70%
wynagrodzenia minimalnego (1.820 zł brutto), powiększonego o składki na (326,33 zł);
maksymalna pomoc: 2.146,33 zł / pracownik,
– spadek 80%->dofinansowanie do 90% wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami, max 90%
wynagordzenia minimalnego (2.340 zł brutto), powiększonego o składki (419,56 zł);
maksymalna pomoc: 2.759,56 zł / pracownik ;
4. Świadczenie można otrzymać przez maksymalnie 3 m-ce.
WARUNKI:
– firma odnotowuje spadek obrotów
– przychodów w działalności statutowej (dotyczy jednostek OPP)
– przychodów obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych m-cy po 01.01.2020
r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego,
– niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek, FGŚP, FP, FS (chyba że firma ma
zawartą umowę bądź decyzję o rozłożeniu na raty lub prolongacie zaległości),
– nieznajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31.12.2019 r.
– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

 

7. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na okres 3 miesięcy-wniosek składany do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
A) dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym w związku ze
spadkiem obrotów
BRAK PRZESTOJU = BRAK DOFINANSOWANIA
1. przedsiębiorca i OPP
2. świadczenie przez maksymalnie 3 m-ce.
3. dofinansowanie do pensji pracownika oraz osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług
4. dofinansowanie wynagrodzenia + składek na ubezpieczenie takiego pracownika, który:
– został objęty przestojem ekonomicznym, czyli został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia odpowiednio obniżonego,
– w okresie przestoju ekonomicznego będzie otrzymywał wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%,
ale nie mniej niż do wysokości wynagordzenia minimalnego tj. 2600,00 brutto;
5.wszystkie ustalenia dot. przestoju ekonomicznego dokonywane w układzie zbiorowym lub porozumieniu z
organizacjami związkowymi / przedstawicielami pracowników. Jeżeli firma nie posiada przedstawiciela ma
konieczność przeprowadzenia wyborów. To pracownicy wybierają swoich przedstawicieli. Porozumienie
zmienia indywidualne warunki zatrudnienia oznacza to brak wypowiedzeń zmieniających.

 

8. Program Tarcza Finansowa PFR finansowany i realizowany przez Polski Fundusz
Rozwoju S. A.
Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia skierowanym do mikrofirm
(zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Główny cel to
ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.
Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę
wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.
Dla kogo
Program skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Wysokość subwencji
-uzależniona od spadku obrotów i ilości zatrudnianych pracowników
-minimalna kwota subwencji to 12 tys. złotych,
– maksymalna kwota subwencji 324 tys. złotych.
-dla małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników zależy od spadku obrotów oraz
osiągniętego przychodu w 2019 r. Przedsiębiorcy mogą liczyć na subwencję w wysokości od 4% do 8%
przychodu za rok 2019, jednak nie więcej niż 3,5 mln złotych.