MŁODOCIANI PRACOWNICY

Dzień dobry

 

W nawiązaniu do wczorajszej korespondencji ws. sytuacji uczestników OHP  odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy informuję że wprowadzone ostatnio zmiany w realizacji przygotowania zawodowego dotyczą tylko uczniów klas III szkół branżowych. (rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.20.0.952 i DZ.U.20.0.953).

Ww. zmiany dotyczą organizacji przygotowania zawodowego dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne mogą być realizowane po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Wskazane uregulowania dotyczą uczniów realizujących ostatni rok nauki zawodu zatrudnionych zarówno w jednostkach OHP, jak i przez pracodawców zewnętrznych. Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych ma na celu umożliwienie im lepszego przygotowania do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia, a także szkół podstawowych . Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.20.0.374 z późniejszymi zmianami).

Jak wynika z powyższego stanowiska MEN w przypadku uczniów kształcących się w klasach innych niż ostatnie w szkole branżowej zasady organizacji zajęć teoretycznych i przygotowania zawodowego nie uległy zmianie. Dotyczą zatem też uczniów klas VIII.