MŁODOCIANI PRACOWNICY

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie przesyła informacje dot. praktycznej nauki zawodu.

 

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej do chwili obecnej nie wydało nowych uregulowań dotyczących przebiegu praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych       odbywających przygotowanie zawodowe (praktyczną naukę zawodu) u pracodawców i jednocześnie dokształcających się w szkołach branżowych I stopnia.

Ministerstwo umożliwiło realizację zajęć praktycznych jedynie uczniom klas III branżowych szkół I stopnia realizujących zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy.

W związku z powyższym, pracodawców i pozostałych pracowników młodocianych, nadal obowiązują zapisy art. 15 f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Wynika z niego, że pracodawca:

– obligatoryjnie zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie epidemii,

– zachowuje prawo do refundacji wynagrodzenie (i ubezpieczenia) za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (dotyczy to pracodawców, którzy mają zawarte już umowy o refundację).

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy musi mieć odzwierciedlenie w aktach pracowniczych. Pracodawca zobowiązany jest włączyć do akt informację o zwolnieniu młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy z podstawą prawną oraz przywołaniem okresu, w jakim ono ma miejsce. Dodatkowo w listach obecności należy wpisywać informację o podstawie zwolnienia ze świadczenia pracy, np. ZP lub ZW – zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 15 f ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz 568).  Zwolnienie jest obowiązkowe i obowiązuje od 12.03.2020 roku.

Jednocześnie, że w okresie tego zwolnienia pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w związku z ustawowym zwolnieniem. Jeśli pracodawca wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację, to będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.

Z informacji przekazywanych do naszych organizacji wynika, że większość pracodawców wypłaca wynagrodzenie młodocianym pracowniom za okres  zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, co warte jest naśladowania i upowszechnienia.

Poniżej przypominamy treść artykułu dotyczącego zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy :

Art. 15f.

  1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
  2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Wydział Oświaty Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości