Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Jednocześnie przypominamy, Zwolnienie dotyczy: Młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych. Zwolnienie nie dotyczy: Młodocianych pracowników, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec