Szanowni Państwo, W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą okres od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Młodociani pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) – zgodnie z art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
23 października 2020
DNIA 11.11.2020 R. BIURO CECHU JEST NIECZYNNE
10 listopada 2020

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec Jednocześnie przypominamy, Zwolnienie dotyczy: Młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych. Zwolnienie nie dotyczy: Młodocianych pracowników, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec